Όραμα – Αποστολή

Η εταιρεία ΕΞΥΠΝΕΣ ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΕ MICROFINANCE INSTITUTION, συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2023 με έδρα την Θεσσαλονίκη, με διακριτικό τίτλο MICROSMART. Είναι το πρώτο αποκεντρωμένο ίδρυμα χρηματοδοτήσεων, αδειοδοτημένο απο την ΤτΕ στα πλαίσια του ν.4701/2020.

Σκοπός του MICROSMART είναι:

 • η χορήγηση όλων των μορφών πιστώσεων μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, είτε για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών, είτε ως κεφάλαιο κίνησης,
 • η χορήγηση προϊόντων χρηματοδοτικής μίσθωσης μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ για την απόκτηση εξοπλισμού,
 • η χορήγηση αυτοτελών εγγυήσεων μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, οι οποίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη δανείων από άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα,
 • η χορήγηση πιστώσεων που αποβλέπουν στην ενίσχυση δημόσιων πολιτικών ή την κοινωνική και οικονομική ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, και οι οποίες αφορούν, ιδίως, στην αντιμετώπιση της ανεργίας ή της αναστολής ή μείωσης του χρόνου εργασίας για λόγους που δεν οφείλονται σε οικεία βούληση.

Επιπλέον, το MICROSMART θα παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης στους δικαιούχους των μικροχρηματοδοτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4701/2020, που περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 • την επιχειρηματική εκπαίδευση σε τεχνικές διαχείρισης των πολύ μικρών οντοτήτων και ειδικότερα τη λογιστική διαχείριση, τη δημοσιονομική διαχείριση και τη διαχείριση προσωπικού,
 • τη στήριξη για την επίλυση νομικών, φορολογικών και διοικητικών προβλημάτων και ενημέρωση για τις σχετικές υπηρεσίες που διατίθενται στην αγορά,
 • την καθοδήγηση για ένταξη στην αγορά εργασίας,
 • την υποστήριξη για τον εντοπισμό και τη διάγνωση της πιθανής κρισιμότητας της υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου ή του επιχειρηματικού σχεδίου του δικαιούχου.

Όραμα

Το όραμα της microsmart είναι η ανάπτυξη μίας υγιούς και ισχυρής επιχειρηματικής κουλτούρας παρέχοντας πρόσβαση σε χρηματοδότηση προς μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που στερούνται ευκαιριών χρηματοδότησης από το συμβατικό τραπεζικό σύστημα, εξασφαλίζοντας παράλληλα για τους ωφελούμενους τις κατάλληλες οικονομικές και άλλες υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης, προκειμένου να ενισχύσει την αειφόρα ανάπτυξή τους, την οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωσή τους, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων από αυτούς και τέλος να συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα.

Αποστολή

Αποστολή της microsmart αποτελεί:
 1. η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας των υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 2. η προώθηση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και η συμβολή στην οικονομική τους επιβίωση και ανεξαρτησία, καθώς και την κοινωνική τους ενσωμάτωση.
 3. η παροχή Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης με στόχο την εξελικτική πορεία των ωφελούμενων και την δημιουργία μετρήσιμου κοινωνικού αποτυπώματος

Simple

.

Smart

.

Sustainable

Γιατί microsmart

Για τη μακρόχρονη εμπειρία των ανθρώπων μας στον τομέα των μικροχρηματοδοτήσεων

Για την απλότητα και τη διαφάνεια στις διαδικασίες υποβολής και επεξεργασίας ενός αιτήματος μικροδανείου

Για την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα μικροδανείων

Για την ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη στήριξη βιώσιμων επενδύσεων

Για την εμπιστοσύνη που εισπράττουμε από τους υποστηρικτές μας