Αξίες και Κοινωνικός Αντίκτυπος

Βασικές Αξίες

Το MICROSMART υιοθετεί διάφορες βασικές αξίες:

 • Παραγωγικό και αποδοτικό προσωπικό. Με σκοπό να καθιερώσει και να διατηρήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης προσωπικού, το MICROSMART ανάπτυξε (και συνεχώς ενημερώνει και βελτιώνει) τους κανόνες και τις διαδικασίες διαχείρισης του προσωπικού του. Οι πολιτικές και διαδικασίες του MICROSMART περιλαμβάνουν κανόνες και ρυθμίζουν την πρόσληψη και απόλυση των εργαζομένων, το σύστημα μισθοδοσίας, οικονομικές και άλλες παροχές, τον υπαλληλικό κώδικα δεοντολογίας, τις πειθαρχικές κυρώσεις, τη διαδικασία προαγωγών, την αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού, την ανάπτυξη του προσωπικού, το σύστημα ανταμοιβών, κλπ. Το παρόν έγγραφο συμμορφώνεται προς το εργατικό δίκαιο της Ελλάδας.
 • Συνεχής βελτίωση. Με σκοπό να καθιερώσει και να διατηρήσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα παροχής μικροδανείων, το MICROSMART συνεχώς ενημερώνει και βελτιώνει τα προϊόντα, την ικανοποίηση των πελατών, τη συμπεριφορά, τους κανόνες και τις διαδικασίες του.
 • Καλά ισορροπημένη ατμόσφαιρα συνεργασίας μεταξύ στελεχών και προσωπικού. Το πόσο καλά τα στελέχη διαχειρίζονται το προσωπικό επηρεάζει άμεσα την παραγωγικότητα, την αποτελεσματικότητα και την επιθυμία να συνεχίσουν να εργάζονται στο ίδρυμα. Αυτό με τη σειρά του επηρεάζει τη βιωσιμότητα και τον αντίκτυπο του MICROSMART.
 • Προσωπικό προσηλωμένο στην αποστολή και στόχο της Εταιρείας. Το προσωπικό μαζί με τη Διοίκηση αποτελεί τον πυρήνα του προγράμματος μικροπιστώσεων. Το MICROSMART χρειάζεται προσωπικό προσηλωμένο στους στόχους και την αποστολή του. Είναι πολύ σημαντικό για το ίδρυμα να προσλάβει προσωπικό που πιστεύει στην αποστολή και τις αξίες και να του παρέχει το κατάλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας.

Η μεθοδολογία του MICROSMART δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην παρακολούθηση της σωστής χρήσης του δανείου. Η ορθή χρήση του ποσού του δανείου για τη δραστηριότητα που θα δημιουργήσει εισόδημα αυξάνει το εισόδημα του δανειολήπτη και, επομένως, τις δυνατότητες αποπληρωμής του δανείου. Η σωστή χρήση του δανείου για παραγωγικούς σκοπούς είναι σημαντική για τους εξής λόγους:

 • Δημιουργία εισοδήματος. Στόχος του MICROSMART είναι η δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Ωστόσο, το δάνειο από μόνο του δεν έχει τη δυνατότητα να το πετύχει, αλλά θα πρέπει να καλύψει την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας (της δραστηριότητας που δημιουργεί εισόδημα) και να συνοδεύεται από υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης.
 • Αποπληρωμή του δανείου. Οι μικροπιστώσεις δεν είναι φιλανθρωπία. Το δάνειο πρέπει να επιστραφεί με τόκο. Αν το δάνειο χρησιμοποιείται για σκοπούς κατανάλωσης και όχι για την παραγωγική δραστηριότητα, ο δανειολήπτης δεν θα είναι σε θέση να το αποπληρώσει.
 • Συσσώρευση κεφαλαίου. Ο μεγαλύτερος στόχος του MICROSMART είναι τα χορηγούμενα δάνεια να χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη μείωση της φτώχειας. Αν ένα δάνειο δεν χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εισοδήματος και δεν αποτελεί έσοδο για τον δανειολήπτη, ο σκοπός του δεν πληρούνται, ακόμη και αν το δάνειο αποπληρώνεται κανονικά. Επιπλέον, ο δανειολήπτης παραμένει στην ίδια οικονομική κατάσταση που ήταν πριν από τη λήψη του δανείου.

Κοινωνικός Αντίκτυπος

Η MICROSMART στα πλαίσια αποτύπωσης του κοινωνικού της αποτυπώματος υιοθέτησε και εφαρμόζει το πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων για τη διαχείριση της Κοινωνικής Απόδοσης (The Universal Standards for Social Performance Management , SPTF). Σύμφωνα με το πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων για τη διαχείριση της Κοινωνικής Απόδοσης οι 6 άξονες διαχείρισης της Κοινωνικής Απόδοσης είναι οι κάτωθι:

 • Καθορισμός και παρακολούθηση κοινωνικών στόχων. ΗMICROSMART γνωρίζει ποιοι είναι οι κοινωνικοί στόχοι του και πώς τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών.
 • Διασφάλιση της δέσμευσης της Διοίκησης και των υπαλλήλων για τους κοινωνικούς στόχους. Η Διοίκηση παρακολουθεί ενεργά τους κοινωνικούς του στόχους και οι υπάλληλοι της MICROSMART κατανοούν τη στρατηγική του και πώς η δική τους δουλειά συμβάλλει στην επίτευξη τόσο των κοινωνικών όσο και των οικονομικών στόχων.
 • Σχεδιασμός προϊόντων, υπηρεσιών και μέσων διανομής που ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των πελατών. Η MICROSMART συγκεντρώνει άμεση πληροφόρηση από τους πελάτες και αναπτύσσει προϊόντα και υπηρεσίες που δημιουργούν οφέλη για τους πελάτες με:

1) τη μείωση των φραγμών στην οικονομική ένταξη,

2) την ενίσχυση της ικανότητάς τους να αντιμετωπίζουν κοινές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και

3) τη διευκόλυνση των επενδύσεων σε οικονομικές ευκαιρίες και ανάγκες των νοικοκυριών.

 •  Υπεύθυνη αντιμετώπιση των πελατών. Η MICROSMART ενσωματώνει μηχανισμούς προστασίας πελατών σε κάθε πτυχή της εργασίας του, από τους στόχους που θέτει μέχρι τον τρόπο που αλληλοεπιδρά με τους πελάτες και εκπαιδεύει τους υπαλλήλους στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει.
 • Υπεύθυνη αντιμετώπιση των υπαλλήλων. Η MICROSMART δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον εργασίας και διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι προστατεύονται, εκπαιδεύονται και παρακινούνται να επιτύχουν τους κοινωνικούς του στόχους.
 • Ισορροπία οικονομικών και κοινωνικών επιδόσεων. Η MICROSMART ισορροπεί την επιδίωξη οικονομικής βιωσιμότητας και κοινωνικής απόδοσης. 
 • Περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Στη MICROSMART, είμαστε βαθιά αφοσιωμένοι στην προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στις δραστηριότητές μας. Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα εφαρμόζοντας πολιτικές που προωθούν την ενεργειακή απόδοση, μειώνουν τα απόβλητα και ενθαρρύνουν την υπεύθυνη χρήση των πόρων. Είμαστε αφοσιωμένοι στην υποστήριξη περιβαλλοντικά συνειδητών πρακτικών, ενσωματώνοντας περιβαλλοντικά ζητήματα στα κριτήρια δανεισμού μας, προσφέροντας χρηματοοικονομικά προϊόντα που ενθαρρύνουν φιλικές προς το περιβάλλον πρωτοβουλίες και συνεργαζόμενοι με τους πελάτες μας για την προώθηση της ευαισθητοποίησης και της υιοθέτησης βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών. Επιπλέον, επιδιώκουμε ενεργά συνεργασίες με οργανισμούς που εστιάζουν στο περιβάλλον για να προωθήσουμε τη δέσμευσή μας για τη διατήρηση του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές.