Όροι Χρήσης

1. Γενικά

Καλώς ήλθατε στην Ιστοσελίδα μας.

Δικαιούχος του παρόντος διαδικτυακού τόπου με Όνομα Χώρου (Domain Name) https://microsmart.gr/ (εφ’ εξής ο «ιστότοπος») είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΕΞΥΠΝΕΣ ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – MICROFINANCE INSTITUTION,  με τον διακριτικό τίτλο MICROSMART, (εφ’εξής ο «Δικαιούχος»).

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Επωνυμία: ΕΞΥΠΝΕΣ ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΙΣ A.E.
Διεύθυνση Έδρας: 10ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Κ. 57001, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 6970985866
Α.Φ.Μ.: 802013054
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης
Αριθμός ΓΕΜΗ 168129204000

Η χρήση του ιστότοπου υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του. Κάθε χρήστης καλείται να τους διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση του ιστότοπου, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του παρόντος ιστότοπου, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

Δεδομένου ότι ο Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιεί τους όρους χρήσης, καλείται ο χρήστης να ελέγχει κάθε φορά το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων όρων αυτών.

  2. Χορήγηση συναίνεσης για περαιτέρω επεξεργασία από τρίτη εταιρία

  Ο Δικαιούχος διατηρεί συνεργασία με τρίτους φορείς αξιολόγησης πιστοληπτικής  ικανότητας. Μεταξύ αυτών είναι η εταιρία Verge Capital Limited, με διακριτική επωνυμία Finclude, η οποία λειτουργεί υπηρεσία αξιολόγησης σε πραγματικό χρόνο αναφορικά με την χρηματοοικονομική συμπεριφορά και την πιστοληπτική ικανότητα φυσικών προσώπων.

  Συνεχίζοντας κατά την διαδικασία αίτησης χρηματοδότησης, δηλώνετε ότι παρέχετε τη συναίνεσή σας και επιτρέπετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σε συνεχή βάση, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της ως άνω εταιρίας Finclude (https://www.finclude.ai/privacy-policy/) και επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνήσει με την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη της Finclude (https://www.finclude.ai/finclude-eula/).

  3. Δήλωση απορρήτου

  Ο Δικαιούχος δεσμεύεται για την τήρηση επαγγελματικού απορρήτου, βάσει των διατάξεων που διέπουν το τραπεζικό απόρρητο καθώς και στα πλαίσια των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος του Ν.4224/2013. Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να βρείτε εδώ.

  4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

  Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου αποτελεί δημιουργία και ιδιοκτησία του Δικαιούχου και προστατεύεται από το νομικό πλαίσιο για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (π.χ. πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων).

  Συνεπώς, απαγορεύεται, το περιεχόμενο του ιστότοπου αυτού να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, διανομής, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να αποθηκευτεί ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται ρητώς η περίπτωση της μεμονωμένης αντιγραφής, αποθήκευσης τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα απαλειφθεί η ένδειξη προέλευσής του από τον παρόντα ιστότοπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

  Ρητώς απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναμετάδοση οιουδήποτε τυχόν λογοτύπου, εμπορικού σήματος, ήχου ή εικόνας του παρόντος ιστότοπου, χωρίς την προηγούμενη ενυπόγραφη έγγραφη άδεια του Δικαιούχου.

  Ο Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση προσβολής των ανωτέρω δικαιωμάτων του, να αξιώσει αποζημίωση για κάθε ζημία που θα υποστεί από την προσβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,

  5. Ευθύνη Επισκέπτη/Χρήστη

  Ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, να κάνει χρήση του διαδικτυακού ιστότοπου σύμφωνα με το Νόμο, τα χρηστά ήθη, τους παρόντες όρους και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτού. Η χρήση του παρόντος ιστότοπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει την επίσκεψη ή χρήση του από τρίτους. Απαγορεύεται ο χρήστης να προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών μέσω του ιστότοπου. Ακόμα, απαγορεύεται η εκ μέρους οιουδήποτε χρήστη μεταβολή ή αλλοίωση των ρυθμίσεων ασφαλείας, του διασχηματισμού ή της διάταξης του ιστότοπου ή η πρόκληση παρεμβολών στη χρήση ή στις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας του παρόντος ιστότοπου ή η αλλοίωση του περιεχομένου του.

  Ο χρήστης του παρόντος ιστότοπου ευθύνεται έναντι του Δικαιούχου για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά προκληθεί σε αυτό ή/και σε οποιονδήποτε τρίτο, συνεπεία της μη τήρησης των όρων του παρόντος.

  6. Περιορισμός Ευθύνης – Δήλωση Αποποίησης

  Ο Δικαιούχος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου, χωρίς όμως να μπορεί να εγγυηθεί ότι παρά τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας, οι λειτουργίες του και οι λειτουργίες των εξυπηρετητών (servers) που το φιλοξενούν, θα είναι αδιάκοπες, χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Επίσης, δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών επιλογών και τα αποτελέσματά τους.

  Ο Δικαιούχος, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, υποστεί ο χρήστης και σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ιστότοπου, στην οποία χρήση προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

  Κάθε χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε «φόρτωση» από τον ιστότοπο. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση ο Δικαιούχος.

  Ο Δικαιούχος δια του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου δεν παρέχει οποιουδήποτε είδους χρηματοοικονομικές ή επενδυτικές συμβουλές ή υπηρεσίες νομικής ή λογιστικής υποστήριξης και ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία τρίτου λόγω ενέργειας ή παράλειψης που βασίστηκε εν όλω ή εν μέρει σε περιεχόμενό του. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο αποτελούν ενημερωτική προσφορά προς κάθε χρήστη του ιστότοπου και δε δύναται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως συμβουλές ή παροτρύνσεις οποιουδήποτε είδους. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια και αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει την παρεχόμενη πληροφορία και να ενεργήσει βασιζόμενος στην προσωπική του βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης του Δικαιούχου κατά τα ως άνω οριζόμενα.

  7. «Δεσμοί» (links) Προς Άλλους Ιστότοπους

  Η οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος ιστότοπου με άλλους διαδικτυακούς τόπους μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners κλπ) δεν συνεπάγεται την εκ μέρους του Δικαιούχου ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού αυτού τόπου, την ποιότητα και την πληρότητα των τυχόν προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτό και την πολιτική που ακολουθείται στο διαδικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών και οι αντίστοιχοι ιστότοποι θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δικαιούχος. Επομένως, για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την χρήση τους, ο χρήστης θα πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν πλήρως τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

  Ο Δικαιούχος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων και των σελίδων στους οποίους παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτούς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ο Δικαιούχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλο ιστότοπο μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοιο ιστότοπο.

  8. Ασφάλεια

  Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

  9. Διαδικασία υποβολής αιτήσεως Μικροχρηματοδότησης

  Η ηλεκτρονική σελίδα του Δικαιούχου παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να πληροφορηθεί για όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την διαδικασία υποβολής αιτήσεως για χορήγηση μικροχρηματοδότησης (δάνειο, leasing, εγγυητική επιστολή) καθώς και την διαδικασία επικοινωνίας με τον Δικαιούχο, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής συγκεκριμένου αιτήματος για χορήγηση μικροχρηματοδότησης. Για την συμμετοχή στην διαδικασία είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας και η παροχή των απαραίτητων αρχικών πληροφοριών. Στην συνέχεια θα έρθει σε επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο χρήστη εκπρόσωπος του Δικαιούχου. Η υποβολή αιτήσεως δεν συνεπάγεται κάποια χρέωση του χρήστη.

  10. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί όροι

  Οι παρόντες όροι χρήσης του ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπουν την μεταξύ του Δικαιούχου και του εκάστοτε χρήστη σύμβαση χρήσης του παρόντος ιστοτόπου και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ενώ ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των χρηστών συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

  Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων βρεθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων.

  Το παρόν αποτελεί τη συμφωνία μεταξύ του Δικαιούχου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας συμφωνίας δε θα λαμβάνεται υπόψη, εάν δεν έχει εγγράφως ενσωματωθεί σε αυτή.

  Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν αναφυόμενων διαφορών εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης χρήσης, για την ισχύ της σύμβασης καθώς και για την ερμηνεία αυτής, σε περίπτωση αποτυχίας φιλικής επίλυσης τυχόν διαφοράς, θα είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

  Τελευταία Ενημέρωση: 23.10.2023