Κατάλογος Δικαιολογητικών Αίτησης Μικροχρηματοδότησης

Για την υποβολή μιας αίτησης παρακαλούμε , όπως επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Είναι απαραίτητη κίνηση για την άντληση πληροφοριών που αφορούν την πιστοποίηση σας.

 Κατά τη διαδικασία της αίτησης, θα μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα της finclude, στενό συνεργάτη του MICROSMART και αδειοδοτημένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία PSD2. Σκοπός αυτής της σύνδεσης είναι η παροχή συναίνεσης από την πλευρά σας, στην άντληση πληροφοριών από τις συνεργαζόμενες μαζί σας τράπεζες, έτσι ώστε αυτόματα να υπολογισθεί η πιστοληπτική σας εικόνα και να εξαχθεί το financial credit scoring σας. Η συναίνεση αυτή θα δοθεί μέσω σύνδεσή σας με τις υπηρεσίες internet banking της τράπεζας σας. Η σύνδεση αυτή γίνεται σε περιβάλλον που έχει φτιάξει η τράπεζά σας γι’ αυτόν τον σκοπό (καθότι είναι υποχρεωμένη συμωνα με το PSD2 να μπορεί να συνδεθεί -με τη συναίνεσή σας- με αδειοδοτημένα ιδρύματα όπως η finclude).

 Η όλη διαδικασία είναι απλή και γρήγορη, ενώ τις πληροφορίες που θα συλλέξουμε μπορείτε να τις ανακτήσετε και μόνοι σας μέσα από την ιστοσελίδα της finclude. Επισημαίνουμε ότι η σύνδεσή σας και η παροχή συναίνεσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η αίτησή σας.

 Εμείς στην MICROSMART, δεν αποθηκεύουμε τους προσωπικούς κωδικούς σας πρόσβασης στην ΑΑΔΕ ή σε τράπεζες ή άλλου, ούτε και θα χρειαστεί να σας ζητήσουμε να μας τους αποστείλετε. Προστατεύουμε τα δεδομένα που μοιραστήκατε μαζί μας.  Σας εμπιστευόμαστε την πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟΥΧΟ

 • Εκτύπωση στοιχείων μητρώου επιχείρησης (αναλυτική εκτύπωση) μέσα από την μερίδα της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ
 • Ε3 των 2 τελευταίων κλεισμένων χρήσεων
 • Εκτύπωση Συνοπτικού Βιβλίου Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (print screen) από την μερίδα στην mydata, τρέχοντος και προηγούμενου έτους
 • Έγγραφα πιστοποίησης κατοικίας (όπως λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο αναρτημένο στην ΑΑΔΕ, ή βεβαίωση απογραφής από τον ΕΦΚΑ)
 • Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης (εάν απαιτείται από το αντικείμενο δραστηριότητας)

Σε περίπτωση τήρησης λογιστικών βιβλίων Γ’ κατηγορίας

 • Ισολογισμός, προσάρτημα και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, προηγούμενης κλεισμένης χρήσης

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΓΥΗΤΕΣ

 • Εκκαθαριστικό Εφορίας προηγούμενης χρήσης

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΟΕ, ΕΕ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

 • Εκτύπωση στοιχείων μητρώου επιχείρησης (αναλυτική εκτύπωση) μέσα από την μερίδα της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ
 • Ε3 των 2 τελευταίων κλεισμένων χρήσεων
 • Εκτύπωση Συνοπτικού Βιβλίου Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (print screen) από την μερίδα στην mydata, τρέχοντος και προηγούμενου έτους
 • Άδεια λειτουργίας (εάν απαιτείται από το αντικείμενο δραστηριότητας)
 • Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
 • Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ
 • Εκτύπωση της δήλωσης στην ΑΑΔΕ από το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Σε περίπτωση τήρησης λογιστικών βιβλίων Γ’ κατηγορίας

 • Ισολογισμός, προσάρτημα και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, προηγούμενης κλεισμένης χρήσης, όπως έχει δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΓΓΥΗΤΕΣ (ΑΤΟΜΙΚΑ)

 • Ε1 και Εκκαθαριστικό των τελευταίας κλεισμένης χρήσης
 • Έγγραφα πιστοποίησης κατοικίας (όπως λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο αναρτημένο στην ΑΑΔΕ, ή βεβαίωση απογραφής από τον ΕΦΚΑ) για τον διαχειριστή – νόμιμο εκπρόσωπο

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

 • Εκτύπωση στοιχείων μητρώου επιχείρησης (αναλυτική εκτύπωση) μέσα από την μερίδα της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ
 • Ισολογισμός, καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης και προσάρτημα τελευταίας κλεισμένης χρήσης, όπως έχουν δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ
 • Ε3 των 2 τελευταίων κλεισμένων χρήσεων
 • Εκτύπωση Συνοπτικού Βιβλίου Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (print screen) από την μερίδα στην mydata τρέχοντος έτους (και προηγούμενου έτους εάν δεν έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση)
 • Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης (εάν απαιτείται από το αντικείμενο δραστηριότητας)
 • Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ
 • Εκτύπωση της δήλωσης στην ΑΑΔΕ για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΕΣ (ΑΤΟΜΙΚΑ)

 • Ε1 και Εκκαθαριστικό τελευταίας χρήσης
 • Έγγραφα πιστοποίησης κατοικίας (όπως λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο αναρτημένο στην ΑΑΔΕ, ή βεβαίωση απογραφής από τον ΕΦΚΑ) για τον διαχειριστή – νόμιμο εκπρόσωπο

ΚΟΙΝΣΕΠ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΣΕΠ

 • Εκτύπωση στοιχείων μητρώου επιχείρησης (αναλυτική εκτύπωση) μέσα από την μερίδα της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ
 • Ε3 των 2 τελευταίων κλεισμένων χρήσεων
 • Εκτύπωση Συνοπτικού Βιβλίου Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (print screen) από την μερίδα στην mydata τρέχοντος έτους (και προηγούμενου έτους εάν δεν έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση)
 • Τελευταίο καταστατικό ΚΟΙΝΣΕΠ όπου συμπεριλαμβάνονται όλες οι τροποποιήσεις
 • Βεβαίωση περί τροποποιήσεων του καταστατικού από το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας
 • Πρακτικό Γ.Σ. (Γενικής Συνέλευσης) της ΚΟΙΝΣΕΠ για ορισμό Διοικούσας Επιτροπής
 • Πρακτικό Δ.Ε. (Διοικούσας Επιτροπής) για ανάθεση εξουσιών
 • Πρακτικό Δ.Ε. (Διοικούσας Επιτροπής) για ορισμό εκπροσώπου τραπεζικών συναλλαγών και ορισμό υπεύθυνου για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης για λογαριασμό της ΚΟΙΝΣΕΠ
 • Πιστοποιητικό περί σύνδεσης της Δ.Ε. (Διοικούσας Επιτροπής) από το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας
 • Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης ακύρωσης της Γ.Σ. (Γενικής Συνέλευσης) και της εκλογής Δ.Ε. (Διοικούσας Επιτροπής) από το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας
 • Βεβαίωση επικαιροποίησης στοιχείων στο Μητρώο των ΚΟΙΝΣΕΠ
 • Απόφαση Γ.Σ. (Γενικής Συνέλευσης) για την πρόθεση – αίτηση δανειοδότησης
 • Λογαριασμός ΔΕΚΟ της ΚΟΙΝΣΕΠ
 • Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης (εάν απαιτείται)

 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ (ΑΤΟΜΙΚΑ)

 • Έγγραφα πιστοποίησης κατοικίας (όπως λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο αναρτημένο στην ΑΑΔΕ, ή βεβαίωση απογραφής από τον ΕΦΚΑ) για τον διαχειριστή – νόμιμο εκπρόσωπο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

 • Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα
 • Τιμολόγια, προτιμολόγια ή δελτία παραγγελίας των προμηθευτών (εάν απαιτείται)
 • IBAN προμηθευτών για την πληρωμή τους μέσω εμβάσματος (εάν απαιτείται)
 • Ασφάλεια ζωής (απλή πρόσκαιρη) μέχρι το ύψος του δανείου, για 4 έτη, χωρίς να εμπεριέχει επένδυση ή αποταμίευση, με 100% δικαιούχο την MICROSMART. Παράδειγμα μπορείτε να βρείτε εδώ.
 • Ασφάλεια εξοπλισμού (κατά περίπτωση)
 • Άλλα έγγραφα ανάλογα με την περίπτωση
 • Εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης μέσα από την εφαρμογή περιουσιολογίου Ε9 της ΑΑΔΕ ή εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ τελευταίου έτους για τον αιτούντα, την επιχείρηση (σε περίπτωση νομικών προσώπων), τον/τους εγγυητές και τον νόμιμο εκπρόσωπο (σε περίπτωση νομικών προσώπων)
 • Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας φυσικού προσώπου (σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εταιρείας (για όλα τα νομικά πρόσωπα), ατομικά των ομορρύθμων εταίρων (σε περίπτωση ΟΕ/ΕΕ)
 • Συμπληρωμένο έντυπο «προβλεπόμενων ταμειακών ροών» της επιχείρησης
 • Λοιπά δικαιολογητικά που μπορεί να αναζητηθούν κατά περίπτωση.

Τα ανωτέρω δεν απαιτούνται για την έκδοση εγγυητικών επιστολών.