Εγγυητικές Επιστολές

Εγγυητικές Επιστολές

Εγγυήσεις (που δεν χρησιμοποιούνται για λήψη δανείου από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα).

Διάρκεια

Μέχρι 2 χρόνια.

Επιτόκιο

Ανάλογα με το πιστωτικό προφίλ.

Γεωγραφική κατανομή

Όλη η Ελληνική επικράτεια.

l
Προμήθειες – Έξοδα φακέλου

μηδέν – 0%.

i
Εγγυήσεις

Δεν θα απαιτηθούν σκληρές εξασφαλίσεις από τους πελάτες, θα απαιτηθεί η ύπαρξη εγγυητή.