Προϊόντα

Δάνεια

Κεφάλαιο κίνησης ή δάνειο για επενδύσεις έως €25.000 ανά πελάτη.

Leasing

Σε ειδικές ομάδες-στόχους (αγρότες, εστίαση κ.λπ.)

Εγγυητικές Επιστολές

Εγγυήσεις (που δεν χρησιμοποιούνται για λήψη δανείου από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα).

Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Οι Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Business Development Services) αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της μικροχρηματοδότησης και έχουν ως στόχο την εξελικτική πορεία των ωφελούμενων και τη δημιουργία μετρήσιμου κοινωνικού αποτυπώματος.